GENERAL DATA PROTECTION REGULATION – GDPR

Vážení klienti,

Vzhľadom na to, že 25.5.2018 nadobúda účinnosť nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, radi by sme vám poskytli podrobné informácie o spracúvaní vašich osobných údajov.

Ak by ste mali otázky, ktoré nie sú zodpovedané nižšie alebo akékoľvek pripomienky, napíšte nám prosím na: office@skyform.eu.

 

OBSAH
1. Kto je správca vašich osobných údajov?
2. Aké vaše osobné údaje spracúvame?
3. Z akých zdrojov osobné údaje pochádzajú?
4. Ako dlho budeme spracúvať vaše osobné údaje?
5. Kto môže mať prístup k vašim osobným údajom?
6. Aké sú vaše práva pri spracúvaní osobných údajov?
7. Ako môžete požiadať o výmaz vašich osobných údajov? 


 

1. KTO JE SPRÁVCA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?
Správca osobných údajov je spoločnosť, ktorá určuje účel a prostriedky spracovávania osobných údajov. V tomto prípade je správca vašich osobných údajov spoločnosť: SKYFORM s.r.o.

 

2. AKÉ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAME?
Na účely evidencie kontaktov a archivácie pre prípad budúcej spolupráce spracúvame nasledujúce kategórie osobných údajov:
■ Základné identifikačne údaje – meno, priezvisko, adresa.
■ Kontaktné údaje – telefónne číslo, e-mailová adresa.
■ Informácie o využití produktov a služieb – aké služby ste u nás využili v minulosti. Na základe týchto údajov vám vieme v prípade budúcej spolupráce rýchlejšie vyhovieť.
■ Informácie z interakcie s vami prostredníctvom elektronickej komunikácie.

 

3. Z AKÝCH ZDROJOV OSOBNÉ ÚDAJE POCHÁDZAJÚ?
Osobné údaje uvedené v predchádzajúcom bode získavame priamo od vás. Tieto osobné údaje uvádzate v písomnej, či elektronickej komunikácii, v klientskej zmluve či pre potreby fakturácie, prípadne ste ich uviedli na ďalších dokumentoch.

 

4. AKO DLHO BUDEME SPRACÚVAŤ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?
Vaše osobné údaje spracúvame 10 rokov od prvého spoločného kontaktu, prípadne na obdobie trvania spolupráce, projektu, či zmluvného vzťahu a na nasledujúcich 10 rokov od ukončenia takéhoto vzťahu alebo do momentu, keď prejavíte nesúhlas so spracúvaním písomne na office@skyform.eu.
Po uplynutí príslušného času budú vaše osobné údaje vymazané, v rozsahu a na účely, pre ktoré podľa právnych predpisov nie je potrebný súhlas.

 

5. KTO MÔŽE MAŤ PRÍSTUP K VAŠIM OSOBNÝM ÚDAJOM?
Na spracúvanie údajov môžu mať k vašim údajom prístup aj ďalšie subjekty, ktoré spracúvajú osobné údaje ako tzv. sprostredkovatelia, ktorých úlohou je poskytovať služby spoločnosti. Napríklad to môžu byť externé spoločnosti, ktoré spravujú naše systémy alebo iné služby zabezpečujúce riadny chod spoločnosti. S uvedenými sprostredkovateľmi máme uzatvorenú zmluvu o spracúvaní osobných údajov, na základe čoho sú tiež povinní dodržiavať striktné pravidlá ochrany osobných údajov.

 

6. AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA PRI SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV?
Pri spracúvaní osobných údajov môžete uplatniť nasledujúce práva:

Právo na informácie o spracúvaní vašich osobných údajov
Informácie zahŕňajú hlavne: identifikáciu a kontaktné údaje správcu, jeho zástupcu a prípadne aj zodpovednej osoby pokiaľ je taká stanovená, účely spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, príjemcu
alebo kategórie príjemcov osobných údajov, informácie o prenose osobných údajov do tretích krajín, obdobie uchovávania osobných údajov, oprávnených správcov, zoznam vašich práv, možnosť obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov, zdroj spracovávaných osobných údajov, informácie o tom, či a ako dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu.

Právo na prístup k osobným údajom
Máte právo na potvrdenie toho, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a ak áno, máte prístup k informáciám o spracúvaní, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, období uchovávania osobných údajov, ako aj právo na informácie o vašich právach, o práve podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, informácie o zdroji osobných údajov, informácie o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodnutiu a profilovaniu, informácie a záruky v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Máte právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov.

Právo na opravu
Spracúvame vaše neaktuálne alebo nepresné osobné údaje? Zmenili ste, napríklad, adresu bydliska? Prosím, informujte nás o tom a my osobné údaje opravíme.

Právo na výmaz (právo byť zabudnutý)
V niektorých zákonom stanovených prípadoch sme povinní vaše osobné údaje na váš pokyn vymazať. Každá takáto žiadosť však podlieha individuálnemu hodnoteniu, pretože aj naša spoločnosť SKYFORM s.r.o má v niektorých prípadoch zákonnú povinnosť ponechať si vaše osobné údaje.

Právo na obmedzenie spracovania
Ak si želáte, aby sa vaše osobné údaje spracúvali výhradne na najnutnejšie zákonné účely alebo si želáte osobné údaje blokovať.

Právo na prenositeľnosť údajov
Ak si želáte, aby sme poskytli vaše osobné údaje inej spoločnosti, odovzdáme vaše osobné údaje v zodpovedajúcom formáte vami určenému subjektu, ak nám v tom nebudú brániť žiadne zákonné alebo iné významné prekážky.

Právo uplatniť námietku a automatizované individuálne rozhodovanie
Ak zistíte alebo sa domnievate, že osobné údaje spracúvame v rozpore s ochranou vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi, spojte sa s nami
so žiadosťou o vysvetlenie alebo odstránenie nevhodného stavu. Námietku môžete tiež uplatniť aj priamo proti automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu.

Právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov
S vaším podnetom alebo sťažnostnou ohľadom spracúvania osobných údajov sa môžete kedykoľvek obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

Kde môžete práva uplatniť a sú tieto práva spoplatnené?
Jednotlivé práva môžete uplatniť v našej spoločnosti, a to poslaním e-mailu na adresu: office@skyform.eu alebo písomnou žiadosťou zaslanou na adresu sídla spoločnosti: Ďumbierska 18, 831 01 Bratislava.

Všetky informácie a vyjadrenia k právam, ktoré uplatníte, poskytujeme samozrejme bezplatne.

Za aký čas môžete očakávať odpoveď od spoločnosti?
Vyjadrenia a prípadné informácie o prijatých opatreniach vám poskytneme čo najskôr, najneskôr však do jedného mesiaca. V prípade potreby a s ohľadom na zložitosť a počet žiadostí môžeme túto lehotu predĺžiť na dva mesiace. O predĺžení, vrátane uvedenia dôvodov, vás budeme informovať.

 

7. AKO MÔŽETE POŽIADAŤ O VÝMAZ VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Čo má takáto žiadosť obsahovať?
■ Kto odvolanie podáva: uveďte, prosím, vaše meno, priezvisko a adresu bydliska, aby sme vás vedeli identifikovať
■ Informáciu, že si neželáte, aby sme spracúvali vaše osobné údaje
■ V prípade listu váš vlastnoručný podpis / V prípade e-mailu nie je takýto podpis potrebný

Akými spôsobom žiadosť poslať?
■ v písomnej forme s vaším vlastnoručným podpisom na adresu sídla spoločnosti: SKYFORM s.r.o., Ďumbierska 18, 831 01 Bratislava
■ e-mailom z Vašej osobnej e-mailovej adresy na office@skyform.eu