TRAINING VR


 

Produkt Training VR je školiaci a tréningový softvér pre prostredie virtuálnej reality. Je založený na realistickom vneme prostredia a školených procesov a ponúka rýchle a detailné školenie v akejkoľvek oblasti priemyslu.

Systém pozostáva z hardvérového riešenia, VR zobrazovacieho zariadenia a softvéru. Každá aplikácia systému je šitá na mieru pre čo najvyšší efekt virtuálneho školenia. Všetky obsahy sú vyvíjané individuálne pre každého klienta a optimalizované pre požiadavky a tréningové zameranie.

 
VR PROSTREDIE

Virtuálne prostredie je pripravované rôznymi metódami pre čo najvernejší obraz skutočného prostredia pracoviska, v ktorom trénovaný bude neskôr aplikovať zaškolený obsah.
Všetky prostredia sa vytvárajú v presnej mierke za pomoci rôznych technológií snímania. Prostredie sa po zosnímaní softvérovo prenesie do prostredia VR kde je doladené pre najvyššiu úroveň interakcie.

 
mockup yit tammi

 
UŽÍVATELIA

Softvérové riešenie ponúka možnosť vytvorenia účtu a prihlásenia pre ľubovoľný počet užívateľov. Po prihlásení má užívateľ k dispozícii tréningové prostredie pre oboznámenie sa s prostredím a možnosť školiaceho režimu.
Softvér ponúka aj možnosť prihlásenia pre administrátora, ktorý sa môže prihlásiť do všetkých režimov a spracovávať všetky úkony.

 
INTERAKTIVITA

Spôsob interakcie je individuálny k spôsobu školenia. Interakcia sa prispôsobuje prostrediu a objektom, s ktorými k interakcii vo VR dochádza. Tým je možné orientovať riešenie tak pre ťažké strojárstvo kde sa vyžaduje manipulácia s veľkými objektami ako pre detailnú prácu na úrovni skladania miniatúrnych mechanizmov.
Riešení interakcie je nespočetne veľa, úkony ako úchopy objektov, spájanie a rozpájanie sú samozrejmosťou, prakticky je ale možné nasimulovať akékoľvek zariadenie a použiť ho vo virtuálnom školení.

Interaktivita s reálnym prostredím je obmedzená na existujúce zariadenia, štandardne sú súčasťou systému ovládacie zariadenia k VR vybaveniu, riešenie sa rozširuje veľmi často a nové zariadenia sa testujú hneď ako sú disponibilné na trhu.
Softvér ponúka možnosť ovládacieho hardvéru na mieru kde po upresnení požiadavky je možné nové zariadenie vyvinúť (príklad: pre aplikáciu školenia je potrebné špeciálne zariadenie, ktoré obsahuje viac ovládacích prvkov alebo má špecifický tvar).

 

 
EDU vs TEST

Štandardne sa softvér delí na dve časti – EDU a TEST:

EDU je prvým režimom pre školeného, kde užívateľ obdrží jednotlivé kroky a úkony, ktoré má v danom procese vykonať. V scéne je aktívna nápoveda, ktorá mu textovo a vizuálne dáva pokyny pre ďalšie kroky.

Príklad: diel, ktorý má uchopiť je v scéne zreteľne vyobrazený ako aj miesto kam má byť diel montovaný. V prípade potreby ohrievania / mrazenia je informovaný o teplote, ktorá je nevyhnutná pre operáciu.

V EDU užívateľ postupuje po jednotlivých procesoch, ktoré sú delené na úkony, aby bol celkový tréningový efekt čo najvyšší a užívateľ bol schopný si procesy ľahko zapamätať. Školený užívateľ nemá možnosť procesy preskakovať, školenie postupuje proces po procese a v prípade ukončenia jedného je automatický zobrazený nasledujúci proces.

TEST je tréningový režim kde má užívateľ k dispozícii virtuálne prostredie s plnou interaktivitou, ale bez inštruktáže a vizuálnych pomôcok. V režime TEST sú jeho úkony hodnotené a porovnávané s optimálnym riešením pričom je braný na zreteľ čas, efektivita a chybovosť.

 

 
KONTROLA V REÁLNOM ČASE

Softvér ponúka kontrolu procesov v reálnom čase. Užívateľ je pri každom úkone kontrolovaný systémom, ktorý beží v pozadí a jeho úkony sú vyhodnocované. Na základe voliteľných podmienok môže školený užívateľ dostávať informácie o chybnom kroku a tiež návod na správne riešenie.

Príklad: ak užívateľ montuje diel naopak alebo používa nesprávny diel, je automaticky upozornený a je mu ponúknutá navigácia k správnemu dielu resp. je mu vysvetlené riešenie vizuálne.

 

 
VIZUÁL UŽÍVATEĽA

Novou súčasťou softvérového riešenia je možnosť vlastného vizuálu školeného vo virtuálnom prostredí.

Vo virtuálnej realite je užívateľ zosobnený len ovládacími zariadeniami, ktorých ekvivalent sám vidí vo virtuálnom prostredí a pozíciou hlavy, ktorá nie je viditeľná pre samotného užívateľa (pozn.: hlava je viditeľná iba v prípade CO-OP systému, kde je prítomných viac užívateľov v jednom virtuálnom prostredí je potrebné, aby sa užívatelia navzájom videli). V prípade nutnosti zobrazovať celé telo užívateľa je potrebné sekundárne hardvérové riešenie, ktoré ponúka interakciu s celým telom (v takom prípade je možné aktivovať objekty v prostredí nohami alebo trupom).

 
DOZOR

Aby v školiacom systéme nechýbal ľudský faktor, softvér ponúka možnosť sledovania školeného treťou osobou, ktorá má možnosť pozorovať tréning z rôznych uhlov pohľadu (ako tretia osoba, z predefinovaných pohľadov v prostredí alebo cez oči školeného užívateľa). Tretia osoba tak dokáže komunikovať so školeným prostredníctvom audia pričom sleduje jeho kroky vo VR prostredí.

Ďalšou možnosťou, ktorá funguje na základe CO-OP, je dozor priamo vo VR. Tretia osoba môže byť prítomná vo virtuálnom prostredí spolu so školeným užívateľom a komunikovať aj vizuálne.

Spomínané riešenia dozoru ponúkajú tretej osobe možnosť sledovať naraz viac školených užívateľov pričom môžu dávať inštrukcie individuálne alebo spoločne všetkým školeným, prípadne sa prihlásiť v jednotlivých zvolených virtuálnych prostrediach pre priamu komunikáciu.

 
CO-OP

Štandardné softvérové riešenie zahŕňa prostredie a jedného užívateľa, teda tzv. „SOLO“ školenie. Užívateľ je školený samostatne, všetky úkony sú pripravené pre jednu osobu a je tak možné odsimulovať celý tréning bez ďalších spolupracujúcich aj napriek tomu, že v skutočnosti bude spolupráca nevyhnutná.

Riešenie CO-OP ponúka možnosť pripojenia viacerých užívateľov do jedného virtuálneho prostredia a simulovať tak prostredie kde trénuje viac užívateľov jeden proces. Jedná sa o tréningy kde je dôležité nasadenia viacerých pracovníkov, resp. v prípade simulácie výrobnej linky kde spracovaný diel následne prevezme ďalší užívateľ.

 

 
ŠTATISTIKA A ZÁZNAM

Počas režimu TEST softvér zbiera dáta na základe ktorých hodnotí užívateľa a vytvára mu štatistiku jeho efektivity. Podľa voliteľných kritérií je spracovávaný výsledok a hodnotenie každého procesu, ktoré posúva užívateľa v prípade úspešného ukončenia do ďalšieho procesu alebo ponúka možnosť proces opakovať v opačnom prípade.

Hodnotenie je ukladané externe do samostatných súborov pre každého užívateľa a je teda možné výsledky kontrolovať dodatočne aj bez použitia VR systému.

Pre detailnejšiu kontrolu užívateľa je možnosť aktivácie video záznamu z virtuálneho prostredia, ktorý nahráva všetky úkony užívateľa počas celej doby školenia. Vzniká tak videozáznam, ktorý môže slúžiť pre dodatočnú kontrolu alebo separátnu štatistiku.

 
FLEXIBILITA A ALTERNATÍVNE RIEŠENIA PRE EDUKÁCIU

Hore popísané je konkrétne existujúce softvérové riešenie realizované u klientov. Ako bolo ale predtým uvedené jedná sa o systém, ktorý vyžaduje individuálny prístup ako zo strany užívateľa tak zo strany samotného riešenia, preto je štandardné riešenie pripravené flexibilne a je možné ho upraviť pre akékoľvek požiadavky a potreby. Hranice prakticky neexistujú.

vr_user